Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • David K. Evans, Fei Yuan (2019-02)

  • Trong thập kỷ qua, hàng trăm nghiên cứu đánh giá tác động đã rút ra kết luận về kết quả của những chính sách giáo dục ở các nước đang phát triển. Bài viết đề xuất hai cách tiếp cận để chứng minh tính hiệu quả của các biện pháp tác động đến giáo dục. Kết quả cho thấy, ở một số quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, độ chênh lệch trong kỹ năng đọc viết là từ 4,7 đến 6,8 ...

  • Bài trích


  • Trần Việt Dũng, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền; Nguyễn Thị Kim Cúc (2018)

  • Bài viết tập trung đưa ra đánh giá tác động của chính sách phân luồng giáo dục thông qua nghiên cứu mô hình phân luồng giáo dục tại Hàn Quốc và Singapore, hai quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực, qua đó đề xuất một số ý kiến đóng góp cho việc phát triển chính sách pháp luật trong giáo dục tại Việt Nam.

  • Bài trích


  • Đỗ Minh Khôi (2018)

  • Mục tiêu giáo dục là một vấn đề khái quát và khó có sự thống nhất trong các quốc gia và giữa các quốc gia. Xác định mục tiêu giáo dục trong Luật Giáo dục là rất cần thiết bởi nó là cơ sở cho việc xây dựng chương trình giáo dục quốc gia, mục tiêu, chương trình và kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bài viết khảo sát mục tiêu giáo dục ...