Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Các quy định về lựa chọn sách giáo khoa; Thực trạng lựa chọn sách giáo khoa; Bất cập, tồn tại, hạn chế trong quy định và thực tiễn lựa chọn sách giáo khoa; Ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn sách giáo khoa và đề xuất, kiến nghị.

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Thị Kim Dung (2004)

 • Bài viết đề cập đến quyền tự chủ về tài chính và cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học và sau đai học trong pháp luật Liên bang Nga, bao gồm: (1) Quan hệ sở hữu của các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học. (2) Cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học. (3) Hoạt động có thu của các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học. (4) Tiền lương của các cán bộ trường đại học.(5) Tiền lương và thâm niên công tác của cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học và sau đại học.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Hải Yến (2015)

 • Việc xây dựng các giải pháp để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục là vô cùng cần thiết.

 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Hồng Quang (2011)

 • Bài viết tập trung giới thiệu và phân tích những nét cơ bản trong đào tạo cử nhân luật ở Thái Lan, những ảnh hưởng của nước ngoài trong quá khứ, những vấn đề nổi bật trong đào tạo cử nhân luật hiện nay, cũng như xu hướng cải cách trong tương lai, trên cơ sở đó đối chiếu và rút ra những kinh nghiệm cho công tác đào tạo cử nhân luật hiện nay ở Việt Nam.