Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu dịch


  • Bộ Giao thông Vận tải (biên dịch) (2020-10)

  • Công Công ước về giao thông đường bộ (Phiên bản hợp nhất) 1968 được tiến hành tại Viên, Cộng hòa Áo ngày 8/11/1968. Công ước gồm 5 chương, 62 điều và các phụ chương. Cụ thể: 1. Chương 1: Các phụ lục 2. Chương 2: Đèn của phương tiện vận tải và thiết bị đèn tín hiệu 3. Chương 3: Những yêu cầu khác 4. Chương 4: Những ngoại lệ 5. Chương 5: Những điều khoản chuyển tiếp