Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Minh Thảo (2020-06)

 • Bài viết tập trung góp ý vào nội dung điều 3, điều 102, điều 106, điều 116, điều 117, điều 118, điều 140, điều 141 và đề nghị bổ sung các quy định riêng về điều kiện kinh doanh cho loại vận tải cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2020-10)

 • Ấn phẩm số 3 về giao thông đường bộ bao gồm 18 bài nghiên cứu, bài giới thiệu được sắp xếp theo 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách, Lập pháp nước ngoài, Thông tin định lượng, Giới thiệu sách, Tài liệu số, với sự tham gia của các chuyên gia và đội ngũ nghiên cứu của Thư viện Quốc hội.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hữu Huy (2020-09)

 • Bài tham luận tập trung trình bày khái quát các vấn đề liên quan đến quy hoạch giao thông vận tải nói chung; trình tự, nội dung và phương pháp quy hoạch giao thông đường bộ nói riêng. Nội dung chính của báo cáo được phân bố trong 06 mục chính như sau: 1.Quan điểm quy hoạch giao thông vận tải; 2. Tiến trình quy hoạch giao thông; 3. Hệ thống phân loại đường theo chức năng; 4. Bốn là, Quản...

 • Báo cáo


 • Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Nguyễn Thị Hải Hà, Mai Yến Nhi, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu, Thư viện Quốc hội (2020-10)

 • Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của người dân theo các vấn đề: (1) các quy tắc chung trong giao thông đường bộ; (2) quy định về hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; (3) nguyên tắc điều khiển khi tham gia giao thông; (4) quản lý quỹ đất dành cho hành lang an toàn đường bộ; (5) xây dựng và bảo trì các công trình đường bộ; (6) chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải;&...