Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Bộ Tư pháp (-)

  • Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về ban hành quyết định hành chính có các nội dung cơ bản sau đây: Phát hiện những lỗ hổng hiện chưa được quy định trong pháp luật chuyên ngành về quy trình ban hành quyết định hành chính; nhận dạng những điểm bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, không khả thi trong những quy định hiện đang tồn tại của pháp luật chuyên ngành li...