Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Về định nghĩa “quyết định hành chính”. (2) Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. (3) Hình thức của quyết định hành chính được quy định trong Dự thảo luật. (4) Các biện pháp xử lý quyết định hành chính trái pháp luật trong Dự thảo Luật.

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2018-4)

 • Nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thì xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2018-02)

 • Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được kỳ vọng mang đến nhiều tác động tích cực trong hoạt động đau tranh, phòng chống các vi phạm hành chính. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật lập pháp, nội dung của luật này vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết phân tích, đánh giá những bất cập liên quan đến kỹ thuật lập pháp trong các quy định của luật này, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiệ...

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (-)

 • Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trục xuất hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích những bất cập trong các quy định pháp luật về hình thức xử phạt trục xuất, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.

 • 2014


 • Cao Vũ Minh (2014)

 • Vi phạm hành chính tuy không nguy hiểm bằng tội phạm nhưng lại diễn ra rất phức tạp, gây thiệt hại cho Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính thì xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ không thể thực hiện được, các chế tài xử phạt&...