Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Authors: Đoàn Kim Huy (2014)

 • Lịch sử hình thành và mục tiêu hành động -- Nhiệm vụ của ASPA -- Về công tác thông tin - xuất bản -- Về hợp tác quốc tế • Authors: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Công ty Phân tích Thời gian thực; Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (2024)

 • Chỉ số PAPI năm 2023 gồm 16 báo cáo nghiên cứu, tư vấn và tập huấn đã được hoàn thiện hoặc triển khai, tập trung vào 10 chuyên đề: (1) cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho đồng bào dân tộc thiểu số tại ba tỉnh Điện Biên, Ninh Thuận và Bình Phước; (2) mức độ công khai ngân sách nhà nước và sự tham gia của người dân vào chu trình ngân sách nhà nước lần thứ nhất; (3) hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong việc công khai thông tin đất đai lần thứ hai; (4) mức độ thân thiện với người dùng và khả năng tiếp cận của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất; (5) mức độ hòa nhập của người khuyết tật trong quản trị địa phương năm 2023; (6...

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Minh Tuấn (2002)

 • Dịch vụ hành chính công là một vấn đề rất mới cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UB về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công . Đây là một trong những bước triển khai tích cực nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của các cấp hành chính. Bài viết trình bày một số suy nghĩ bước đầu về dịch vụ hành chính công

 • 2004


 • Authors: Nguyễn Như Phát (2004)

 • Electronic Resources; Cơ sở lý luận của trách nhiệm Nhà nước: Đặt vấn đề; Hành chính công và Hành chính tư -- Một số dạng biểu hiện trách nhiệm vật chất của Nhà nước: Bồi hoàn theo pháp luật công; Bồi thường thiệt hại từ quan hệ trái vụ theo pháp luật công; Trách nhiệm công vụ; Đền bù do quốc hữu hóa