Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Nguyễn Như Phát (2004)

 • Electronic Resources; Cơ sở lý luận của trách nhiệm Nhà nước: Đặt vấn đề; Hành chính công và Hành chính tư -- Một số dạng biểu hiện trách nhiệm vật chất của Nhà nước: Bồi hoàn theo pháp luật công; Bồi thường thiệt hại từ quan hệ trái vụ theo pháp luật công; Trách nhiệm công vụ; Đền bù do quốc hữu hóa

 • Báo cáo


 • - (2017)

 • Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công từ góc nhìn và trải nghiệm của 14.097 người dân, với đặc điểm nhân khẩu học đa dạng, đại diện cho 63 tỉnh/ thành phố trên toàn quốc, qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của công dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước.

 • Báo cáo


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, FF-CRT; Công ty Phân tích Thời gian thực, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2017)

 • Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017 (dưới đây gọi là Báo cáo PAPI 2017) giới thiệu kết quả khảo sát xã hội học trên phạm vi toàn quốc lần thứ bảy của chương trình nghiên cứu ‘Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI). Báo cáo nêu bức tranh tổng quát về hiệu quả công tác&#x...

 • Bài trích


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Tạp chí Mặt trận, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Dân nguyện, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2011)

 • Báo cáo PaPi 2011 được cấu trúc tượng tự báo cáo PaPi 2010.3 Chương 1 nêu rõ cơ sở lý luận, bối cảnh thực hiện nghiên cứu PaPi 2011 và những thay đổi căn bản về phương pháp luận nhằm cải thiện chất lượng khảo sát. Chương 2 trình bày một số phát hiện nghiên cứu chỉ báo về xu thế chung ở tầm quốc gia khi so sánh một số chỉ số của năm 2011 với năm 2010. Chương 3 trình bày...