Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • - (-)

 • Luật này sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Thủ tục Hành chính Đức năm 1998 (Được ban hành ngày 23 tháng 1 năm 2003 - Công báo Liên bang I trang 102; Sửa đổi lần cuối bởi Điều 2 Khoản 1 Luật ra ngày 14 tháng 8 năm 2009 - Công báo Liên bang I trang 2827).

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thế Quyền (1995)

 • Hệ thống pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chấp hành-điều hành. Các quy phạm hành chính thường đề cập đến nhiều nội dung khác nhau. Bài viết chỉ phân tích tới nhóm quy phạm pháp luật quy định về thủ tục trong luật hành chính.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Quang (2001)

 • Xử phạt hành chính là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đảm bảo thực hiện các quy định về thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính sẽ là vấn đề rất quan trọng. Phạm vi bài viết đi sâu phân tích các quy định cụ thể về thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính.

 • Tạp chí


 • Đỗ Xuân Đông (1996)

 • Trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm để góp phần vào cải cách hành chính đô thị một cách hiệu quả nhất: Cải cách thủ tục hành chính; lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn gia thông; sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chính đô thị; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý công chức trong trong bộ máy quản lý hành chính ở đô thị.