Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Authors: Bùi Tiến Đạt (2011)

 • Phận định vi phạm hành chính và tội phạm rõ ràng, hợp lý -- Quy định vi phạm hành chính ở mức độ vừa phải -- Vi phạm hành chính có tính phổ biến cần bị xử phạt nghiêm hơn -- Các hình thức xử phạt đối với vi phạm hành chính không nhằm mục đích trừng trị nhằm giáo dục người vi phạm và toàn xã hội -- Việc kiểm soát hiệu quả quyền lực của những cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cũng quan trọng như định ra quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi con người

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thị Hiền (2011)

 • Bàn đến các hình thức xử phạt hành chính với các nội dung cụ thể: Nhận thức chung về hình thức xử phạt vi phạm hành chính; các yêu cầu đối với việc xây dựng pháp luật về hình thức xử phạt hành chính; thẩm quyền xử phạt nhằm hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2011)

 • Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm giữ.

 • 2013


 • Authors: Nguyễn Xuân Lâm (2013)

 • Bài viết trình bày và phân tích những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những bất cập đó trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát biển Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian tới

 • 1997


 •  (1997)

 • Thế nào là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; những đối tượng nào bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này -- Việc ra quyết định xử phạt được tiến hành ra sao? -- Pháp luật quy định thế nào về quyền khiếu nại, tố cáo việc xử phạt.

 • 2014


 • Authors: Cao Vũ Minh (2014)

 • Vi phạm hành chính tuy không nguy hiểm bằng tội phạm nhưng lại diễn ra rất phức tạp, gây thiệt hại cho Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính thì xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ không thể thực hiện được, các chế tài xử phạt hành chính sẽ không thể được áp dụng nếu như các chủ thể có thẩm quyền không chú ý đến vấn đề thời hiệu và thời hạn xử phạt vi phạm hành chính. Phân tích về những bất cập trong các quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 về vấn đề này.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Minh Hương (2005)

 • Tìm hiểu khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Xu hướng xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính trong điều kiện có Bộ luật điều chỉnh.