Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • TS. Nguyễn Vân Anh (2015-10)

 • Bài viết đề cập đến những điểm chưa phù hợp của Luật chuyển giao công nghệ, trong đó tập trung chủ yếu về khái niệm công nghệ, chuyển giao công nghệ được quy định trong Luật chuyển giao công nghệ và hướng sửa đổi nhằm góp phần hoàn thiện Luật chuyển giao công nghệ trong thời gian tới

 • Sách


 • TSKH. Phan Xuân Dũng (2004-04)

 • Cuốn sách giới thiệu về khái niệm chuyển giao công nghệ, đánh giá khái quát tình hình chuyển giao công nghệ một số nước trên thế giới, thực trạng ở Việt Nam và đề xuất các quan điểm tư tưởng chỉ đạo để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Báo cáo


 • - (2007-12-06)

 • Bài viết nêu lên con đường du nhập công nghệ, những bài học và kinh nghiệm rút ra từ việc tích lũy công nghệ của Trung Quốc

 • Thông tin chuyên đề


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-05)

 • Chuyển giao công nghệ là một lĩnh vực liên quan mật thiết đến sự phát triển của nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá như hiện nay, sự ra đời của một luật chuyên ngành cho lĩnh vực này không chỉ giúp ích cho các nhà quản lý mà nó còn bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp. sẽ góp phần làm hạn chế tình trạng nhập khẩu những công nghệ lạc hậu và...