Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2010


  • Phạm Công Trứ (2010)

  • Đôi nét về bối cảnh kinh tế - xã hội: Trước khi thực hiện công cuộc đổi mới; Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới -- Ghi nhận về mặt pháp lý: Vị trí pháp lý của các bên trong mối quan hệ lao động; Quan hệ lao động trong pháp luật lao động Việt Nam -- Nhận xét và đề xuất.

  • -


  • Lê Thị Hoài Thu (2010)

  • Vị trí của trợ cấp thôi việc trong luật lao động. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về trợ cấp thôi việc. Pháp luật Việt Nam hiện hành về trợ cấp thôi việc. Mối quan hệ giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp