Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Lê Thị Hoài Thu (2010)

  • Vị trí của trợ cấp thôi việc trong luật lao động. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về trợ cấp thôi việc. Pháp luật Việt Nam hiện hành về trợ cấp thôi việc. Mối quan hệ giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp

  • 2014


  • Lê Thị Hoài Thu (2014)

  • Pháp luật về hợp đồng lao động (HĐLĐ) luôn là trung tâm trong các quy định của Bộ luật lao động (BLLĐ) nước ta từ trước đến nay, bởi nó hội tụ đầy đủ các quy định về những vấn đề thuộc mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng điều chỉnh của BLLĐ (kể cả các quy định về nội dung và thủ tục của mối quan hệ này). Pháp luật&#...