Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Bùi Sỹ Lợi (2014)

  • Bài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế: Tổ chức lao động quốc tế; Liên minh Châu Âu; Trung Quốc; Thái Lan; Hàn Quốc; Nhật Bản -- Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động: ngay từ những ngày đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần thiết phải có luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); mô hình quản lý, triển khai hoạt động huấn luyện ATVSLĐ của các tổ chức; kiểm tra ...

  • Tạp chí


  • Đỗ Thị Dung (2006)

  • Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về chế độ bảo hiểm thai sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội theo hướng đảm bảo tốt hơn quyền lợi của lao động nữ, tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy có hiệu quả tài năng, trí tuệ góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.