Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Lê Thị Hoài Thu (2010)

 • Vị trí của trợ cấp thôi việc trong luật lao động. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về trợ cấp thôi việc. Pháp luật Việt Nam hiện hành về trợ cấp thôi việc. Mối quan hệ giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp

 • 2005


 • Nguyễn Thị Hoa Tâm (2005)

 • Các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động -- Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động -- Đình chỉ, thu hồi, đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động -- Vấn đề đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động khi doanh nghiệp chuyển hình thức sở hữu (theo điều 12 Nghị định 81)

 • 1995


 • Đặng Quang Phương (1995)

 • Nói chung đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí mà có hành vi phạm tội và bị xét xử, thì khi xét xử việc áp dụng loại hình phạt, mức hình phạt đều được Tòa án xem xét một cách đầy đủ mức độ tội lỗi, tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Vì vậy đối với người bị Tòa án kết án và xử phạt hình phạt tù, việc xét cho họ được hưởng lại trợ cấp hưu trí sau khi...

 • 2005


 • Đào Thị Hằng (2005)

 • Trình bày cơ chế ba bên theo quan niệm của tổ chức lao động quốc tế -- Sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế ba bên ở Việt Nam hiện nay -- Những khó khăn trong việc thực hiện cơ chế ba bên ở Việt Nam -- Những kết quả ban đầu trong việc thực hiện cơ chế ba bên ở Việt Nam -- Đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy việc vận hành cơ chế ba bên