Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2010


 • Phạm Công Trứ (2010)

 • Đôi nét về bối cảnh kinh tế - xã hội: Trước khi thực hiện công cuộc đổi mới; Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới -- Ghi nhận về mặt pháp lý: Vị trí pháp lý của các bên trong mối quan hệ lao động; Quan hệ lao động trong pháp luật lao động Việt Nam -- Nhận xét và đề xuất.

 • 2008


 • Phạm Công Trứ (2008)

 • Electronic Resources; Xác định tiền lương, tiền công. Tạo lập việc làm, ngăn ngừa thất nghiệp. Nâng cao năng suất lao động. Phát triển nguồn nhân lực. Bảo đảm điều kiện việc làm. An sinh xã hội. Giải quyết tranh chấp lao động. Quản lý quốc gia về lao động

 • 2011


 • Phạm Công Trứ (2011)

 • Quyền con người trong lao động xuất hiện từ khi nào? -- Những quyền con người cơ bản trong lao động: quyền được làm việc; quyền tự do không bị lao động cưỡng bức; quyền được hưởng mức lương công bằng, hợp lý và được trả lương bằng nhau cho những công việc như nhau; quyền được đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh ...

 • 1997


 • Phạm Công Trứ (1997)

 • Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong chế độ cũ: Thứ nhất là sự hiện diện phổ biến của phương pháp mệnh lệnh, phương pháp đặc thù của ngành Luật hành chính; Thứ hai là sự tham gia của tổ chức công đoàn vào sự điều chỉnh những quan hệ lao động trong phạm vi đối tượng của luật lao động hầu như chỉ mang tính hình thức -- Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong cơ chế ...

 • 2006


 • Phạm Công Trứ (2006)

 • Khái niệm cơ chế ba bên: Một vài thuật ngữ; các hình thức (mô hình) của cơ chế ba bên -- Cơ sở pháp lý của cơ chế ba bên: Công ước số 87 về quyền tự do liên kết và về việc bảo vệ quyền được tổ chức 1948; công ước số 98 và quyền tổ chức và thương lượng tập thể 1949; công ước số 144 về sự tham khảo ý kiến ba bên 1976; các văn kiện pháp lý khác

 • 1998


 • Phạm Công Trứ (1998)

 • Quan hệ lao động nhìn dưới góc độ lịch sử -- Quan hệ lao động nhìn dưới góc độ đối tượng điều chỉnh của Luật lao động -- Quan hệ lao động-một loại quan hệ đặc biệt: Quan hệ lao động là một quan hệ vừa mang tính chất kinh tế, vừa mang tính chất xã hội; Quan hệ lao động là quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn; Quan hệ lao động là quan hệ vừa bình đẳng, vừa không bình...

 • 2005


 • Phạm Công Trứ (2005)

 • Những nét chủ yếu làm nên diện mạo 60 năm phát triển của pháp luật lao động Việt Nam: Thời kỳ trước khi đổi mới (1945 - 1985), tình trạng "đất nước có chiến tranh" và "cơ chế quản lý hành chính - bao cấp" là bối cảnh kinh tế - xã hội nổi bật; "Sắc lệnh", "nghị định" là những hình thức văn bản pháp luật chính; "Công nhân, viên chức trong các xí nghiệp, cơ quan&#...

 • 1996


 • Phạm Công Trứ (1996)

 • Có thể coi hợp đồng lao động là xương sống của Luật lao động Việt Nam vì những lý do sau: Hợp đồng lao động là căn cứ pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật lao động -- Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý đáp ứng được nguyên tắc tự do khế ước trong nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động và sức lao động là hàng hóa -...