Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • - (2018)

  • Cuốn sách trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2017 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Kết quả điều tra bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh/&#x...

  • Sách


  • - (2019)

  • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2018 nhằm cung cấp thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và theo năm cho cấp tỉnh/thà...

  • Sách


  • - (2017)

  • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Báo cáo chủ yếu được tính cho người từ 15 tuổi trở lên, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người đàn trong độ tuổi lao động.