Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Công Long (2014)

  • Khái quát quá trình hình thành và phát triển của vấn đề sử dụng lao động phạm nhân qua các thời kì : thời cổ đại, thời phong kiến Việt Nam; thời Pháp thuộc. Phân tích lịch sử hình thành và đặc điểm lao động phạm nhân ở Hoa Kỳ rút ra kinh nghiệm tham khảo, chọn lọc trong bối cảnh cải cách tư pháp ở Việt Nam

  • Luận án


  • Nguyễn Xuân Hưng (-)

  • Luận án đề xuất bốn quan điểm sáu định hướng lớn cho hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian tới phù hợp với bối cảnh quốc tế và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong đó, chiến lược xuất khẩu lao động phải được coi là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phát triển xuất khẩu lao động gắn với phát triển...

  • 2015


  • Đặng Xuân Hoan (2015)

  • Yêu cầu đối với phát triển nhân lực Việt Nam hiện nay -- Về thực trạng nhân lực Việt Nam -- Hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của nhân lực Việt Nam -- Một số định hướng và giải pháp cho giai đoạn 2015-2020