Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Cao Thị Lan Anh (2014)

 • Chỉ ra những yêu cầu cấp thiết về xác định vị trí việc làm. Nêu ra kết quả và một số khó khăn vướng mắc trong khi thực hiện xác định vị trí việc làm ở tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trên.

 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Thị Dung (2005)

 • Đề cập vai trò của công đoàn các cấp với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay, tổ chức công đoàn có vai trò và trách nhiệm đặc biệt quan trọng và cũng hết sức nặng nề trong việc giải quyết việc làm cho các thành viên trong tổ chức của mình.

 • Sách


 •  (2017)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Báo cáo chủ yếu được tính cho người từ 15 tuổi trở lên, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người đàn trong độ tuổi lao động.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2017 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Kết quả điều tra bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh/ thành phố.