Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2019)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2018 nhằm cung cấp thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và theo năm cho cấp tỉnh/thành phố.

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Ngọc Dương (2010)

 • Bài viết đề cập đến quyền bình đẳng của lao động nữ theo pháp luật Philippines, bao gồm: (1) Bình đẳng về cơ hội việc làm. (2) Bình đẳng về tiền lương, tiền công lao động. (3) Bình đẳng về điều kiện làm việc. (4) Bình đẳng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Kim Phụng (2007)

 • Hệ thống, đánh giá lại những quy định có liên quan đến bình đẳng giới trong luật lao động và đưa ra những khuyến nghị cho việc hoàn thiện chế định bình đẳng giới trong lĩnh vực này, góp phần vào việc tham khảo trong quá trình hướng dẫn thi hành Luật bình đẳng giới hoặc khi sửa đổi bổ sung tổng thể các quy định của Bộ luật lao động.

 • 1995


 • Authors: Nguyễn Như Phát (1995)

 • Cơ sở lý luận của hệ thống pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động -- Khái quát về hệ thống pháp luật về lao động ở nước ta -- Một số khuyến nghị: Xây dựng và thực hiện chiến lược việc làm trong tổng thể chiến lược kinh tế xã hội; Cần sớm quy hoạch thống nhất và cụ thể cho những hình thức pháp lý tồn tại trong thị trường sức lao động; Vấn đề giải quyết và đảm bảo việc làm có đối tượng là những quan hệ xã hội đặc thù nên tranh chấp phát sinh từ những quan hệ này cũng biểu hiện khác biệt với các loại tranh chấp khác trong xã hội.