Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1998)

 • Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được chia làm hai loại: luật cứng và luật mềm. Luật cứng bao gồm các văn bản pháp luật trong nước, các thoả thuận quốc tế cũng như khu vực; luật mềm gồm các kế hoạch và chương trình hành động quốc gia. Ở Singapore không có đạo luật bảo vệ môi trường riêng, luật môi trường được gọi là luật khung, hay là luật bao trùm trong đó bao ...

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1996)

 • Nhà nước ta đang từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật bảo vệ tài nguyên - môi trường như: Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản...Trong đó việc thúc đẩy giáo dục môi trường là việc làm được quan tâm hàng đầu.

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1995)

 • Nước Mỹ là một trong những nước đã có sự kết hợp giữa chủ trương phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế đồng thời không ngừng xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường. Do vậy chính sách và luật pháp bảo vệ môi trường ở Mỹ rất được quan tâm và hoạt động có hiệu quả.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1992)

 • Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ký kết vào năm 1992 đã được hình thành trước những hiểm họa và thách thức lớn về khí hậu đối với nhân loại. trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu các bên khi tham gia kí kết công ước phải thực hiện theo những điều khoản mà công ước được ban hành. Mục tiêu cuối cùng của Công ước này và bất kỳ các văn bản pháp&...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1994-11-16)

 • Công ước về Đa dạng sinh học năm 1992 đã đưa ra những vấn đề về sự thỏa thuận giữa các bên kí kết về đa dạng sinh học.