Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Nguyễn Thu Hà (2006)

 • Các quy tắc ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển từ hoạt động của tàu biển: Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; ngăn ngừa ô nhiễm do hóa chất độc hại; ngăn ngừa ô nhiễm do các chất độc hại dưới dạng bao gói; ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải; ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải; ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu thuyền -- Ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tai nạn, sự cố tàu biển gây ra: Ô nhiễm trong t...

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2006)

 • Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.

 • 2005


 • Nguyễn Thu Hà (2005)

 • Bài viết này nêu lên nội dung cơ bản của một số điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập, các công ước quốc tế mà Việt Nam chưa gia nhập về bảo vệ môi trường biển liên quan đến tàu biển với mục đích tìm hiểu thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành và xác định chính sách ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về lĩnh vực ô nhiễm môi trường biển liên quan đến ...

 • Luận án


 • Đặng Thanh Hà;  Advisor:PGS.TS Vũ Thu Hạnh; PGS.TS Bùi Thị Đào (2016)

 • Luận án xây dựng hệ thống lý luận khoa học pháp lý về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam. Luận án mô tả đầy đủ và toàn diện hệ thống pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiềm môi trường biển do dầu tàu gây ra; hạn chế bất cập và nguyên nhân, từ đó đưa ra sự cần thiết phải xây dựng&#...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2011)

 • Các hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã đem lại những thay đổi đáng kể trong đời sống kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những tác động bất lợi mà chính các hoạt động này gây ra cho môi trường và sức khoẻ con người. Vì thế, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp là vấn đề cần sớm...