Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Rà soát, đánh giá việc thực thi và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu; Tăng cường triển khai nghiên cứu học tập kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xác định mục tiêu và lộ trình cắt giảm phát thải khí nhà kính; Chủ động thực thi các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và phát huy tiềm năng và nguồn lực ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Trình bày kết quả ban hành các văn bản QPPL, các Nghịquyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủtướng Chính phủ, Quy chuẩn kỹ thuật, Định mức về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); Khó khăn, tồn tại, hạn chếvà nguyên nhân trong ban hành văn bản QPPL.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Trình bày kết quả thực hiện quy định pháp luật về ứng phó với BĐKH; về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật; và nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu

 • previous
 • 1
 • next