Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Phương (2006)

 • Phân tích một số tiêu chí cơ bản của khái niệm chất thải dựa trên những cơ sở vè pháp luật môi trường; Đưa ra những giải thích về nội hàm của cá thuật ngữ và liệt kê những hành động được nhìn nhận là thực hiện hoạt động thải ra và những trường hợp cơ quan nhà nước có thể buộc chủ sở hữu phải loại bỏ.

 • 2006


 • Phạm Hữu Nghị (2006)

 • Sự cần thiết của việc ban hành luật bảo vệ môi trường năm 2005 -- Những nội dung mới của luật bảo vệ môi trường năm 2005: Mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh; quy định roc ràng và cụ thể hơn các nguyên tắc cơ bản của hoạt động bảo vệ môi trường và chính sách bảo vệ môi trường; đưa yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong toàn bộ quá trình phát triển từ khâu lập chiến lược, quy h...

 • 2014


 • Bùi Kim Hiếu (2014)

 • Bài viết trình bày về chế định bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường: bản chất của chế định; các chủ thể có quyền khởi kiện; trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường -- Bất cập trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường.

 • 2005


 • Lê Sơn Hải (2005)

 • Từ thực tiễn ban hành và áp dụng pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hơn 10 năm qua, có thể thấy rõ là nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực này không còn phù hợp với thực tiễn nước ta. Do đó, đã đến lúc phải tổng rà soát lại toàn bộ các quy định nói trên, loại bỏ những quy định lỗi thời, sửa đổi, bổ sung các quy định mới cho phù hợp, nhất là trong quá trìn...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thủy (2008)

 • Vận chuyển chất thải nguy hại là hoạt động do tổ chức hay cá nhân tiến hành nhằm chuyên chở chất thải nguy hại từ nơi phát sinh tới nơi chôn lấp, xử lý theo quy định. Hoạt động này có thể gây ảnh hưởng xấu cho môi trường xung quanh cũng như sức khỏe con người do nguy cơ phát tán chất thải nguy hại hay gây sự cố môi trường trong quá trình chuyên chở. Do vậy để phòng ngừa và gi...