Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Văn Phương (2006)

  • Phân tích một số tiêu chí cơ bản của khái niệm chất thải dựa trên những cơ sở vè pháp luật môi trường; Đưa ra những giải thích về nội hàm của cá thuật ngữ và liệt kê những hành động được nhìn nhận là thực hiện hoạt động thải ra và những trường hợp cơ quan nhà nước có thể buộc chủ sở hữu phải loại bỏ.

  • previous
  • 1
  • next