Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2009


  • Lại Ngọc Hải (2009)

  • Electronic Resources; Quan điểm về tình huống bất thường xã hội và tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên gây nên. Bản chất, dặc điểm, nội dung, hình thức thể hiện, khả năng, mức độ, chiều hướng và hệ quả của tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên. Phát triển bền vững - giải pháp của con người với các tình huống bất thường&...

  • 2009


  • Võ Trung Tín (2009)

  • Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận và Bảo vệ quyền con người được sống trong một môi trường lành mạnh -- Nguyên tắc phòng ngừa -- Nguyên tắc coi môi trường là một thể thống nhất -- Nguyên tắc phát triển bền vững -- Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.

  • 2007


  • Nguyễn Hồng Thao (2007)

  • Trình bày công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và kinh nghiệm các nước trong xây dựng pháp luật quản lý vùng biển. Biển đông và các vấn đề của Việt Nam. Nêu lên sự cần thiết phải xây dựng một Luật về các vùng biển Việt Nam. Nội dung và các vấn đề chính của Dự thảo Luật về các vùng biển