Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2005


  • Nguyễn Hồng Thao (2005)

  • Vận dụng Công ước 1982 trước khi Công ước có hiệu lực -- Phê chuẩn Công ước 1982 -- Thực hiện Công ước 1982. Mười năm mới chỉ là giai đoạn khởi đầu trong thực thi Công ước 1982. Trước mắt còn rất nhiều việc phải làm để con rồng Việt Nam bay lên từ Biển Đông xứng đáng với những gì mà đất nước cũng như Công ước 1982 mang lại.

  • 2007


  • Nguyễn Hồng Thao (2007)

  • Trình bày công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và kinh nghiệm các nước trong xây dựng pháp luật quản lý vùng biển. Biển đông và các vấn đề của Việt Nam. Nêu lên sự cần thiết phải xây dựng một Luật về các vùng biển Việt Nam. Nội dung và các vấn đề chính của Dự thảo Luật về các vùng biển