Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Hoàng Anh (1981)

  • Trước những khó khăn chung, các cấp các ngành các đơn vị cơ sở và nhân dân ta đã có nhiều cố gắng thực hiện khẩu hiệu hành động mà Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra là với phương tiện vật tư tiền vốn do Nhà nước cung cấp hoặc bằng hoặc ít hơn phải sản xuất tốt hơn làm ra nhiều sản phẩm nhiều của cải vật chất hơn, những ...

  • previous
  • 1
  • next