Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Authors: Lê Thị Thanh (2009)

 • Quy định về phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước là nội dung quan trọng và chủ yếu của Pháp luật Ngân sách Nhà nước. Ở Việt Nam, trong thời gian vừa qua, quy định về phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước về cơ bản đã tạo cơ sở pháp lý cho việc phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước, khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách đáp ứng yêu cầu chi tiêu, đồng thời bảo đảm vai trò chủ đạo của Ngân sách Trung Ương, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý Ngân sách Nhà nước.

 • 2004


 • Authors: Mai Hồng Quỳ (2004)

 • Electronic Resources; Tổng quan về pháp luật chống bán phá giá của Việt Nam -- Phân tích ý nghĩa và bản chất của bán phá giá và chống bán phá giá: Đánh giá về ý nghĩa của phá giá và chống bán phá giá từ góc độ kinh tế; một số vấn đề của luật chống bán phá giá -- Một số đề xuất về mặt chính sách trong việc áp dụng luật chống bán phá giá tại Việt Nam

 • 2004


 • Authors: Lê Thị Thu Thủy (2004)

 • Electronic Resources; Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam -- Giải pháp hoàn thiện pháp luật về TTCK: Xây dựng các quy định công bằng và minh bạch cho TTCK; cần ban hành nghị định riêng về quản lý phát hành và giao dịch chứng khoán không niêm yết hoặc sửa đổi, bổ sung nghị định 144; bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các vấn đề liên quan đến việc quản lý, ...; sửa đổi và ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến các sắc thuế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia niêm yết chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán trên TTCK; cần có các quy định nhằm tăng hàng hóa cho thị trường chứng khoán, ....

 • 2005


 • Authors: Đinh Dũng Sỹ (2005)

 • Vấn đề chủ thể của Luật Dân sự trong pháp luật và đời sống -- Phạm vi đối tượng bảo hiểm tiền gửi -- Cá nhân là ai và thế nào là tiền gửi của cá nhân được bảo hiểm?: Cá nhân-với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật; cá nhân trong mối quan hệ sở hữu -- Kiến nghị: đối với bảo hiểm tiền gửi; đối với vấn đề chủ thể của các quan hệ pháp luật nói chung và chủ thể của pháp luật dân sự nói riêng

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Tuyến (2006)

 • Tìm hiểu vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng ở Việt Nam, quan niệm về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng; chỉ ra những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong quá trình áp dụng luật cạnh tranh đối với thị trường dịch vụ ngân hàng.

 • 2008


 • Authors: Phạm Thị Giang Thu (2008)

 • Thứ nhất, về tên gọi luật. Thứ hai, về những vấn đề cung. Thứ ba, về vị trí pháp lý, chức năng của ngân hàng nhà nước. Thứ tư, về hoạt động của ngân hàng nhà nước. Thứ năm, về chế độ tài chính của Ngân hàng nhà nước. Thứ sáu, về vi phạm và xử lý vi phạm