Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Authors: Thomas Piketty (2014)

  • Cuốn kinh tế luận về chủ đề thu nhập bất bình đẳng xuyên suốt trong công trình nghiên cứu của nhà kinh tế học người Pháp Thomas Piketty đó là sự chênh lệch giàu nghèo đang có xu hướng quay trở lại mức trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Tác giả cung cấp

  • 2010


  • Authors: Lê Thị Thu Thủy (2010)

  • Phạm vi điều chỉn của Luật chứng khoán -- Mô hình cơ quan quản lý thị trường chứng khoán -- Hình thức của Sở giao dịch chứng khoán -- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán -- Về hoạt động phát hành chứng khoán -- Hoạt động giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư -- Các thiết chế trung gian trên thị trường chứng khoán -- Hoạt động niêm yết chứng khoán -- Tính minh bạch của thị trường chứng khoán -- Hoạt động thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán -- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại và vấn đề khởi kiện.

  • 2011


  • Authors: Nguyễn Mạnh Cường (2011)

  • Những đặc trưng pháp lý của hợp đồng mua bán đấu giá -- Những kiến nghị cụ thể về: đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; chủ thể bán đấu giá; phương thức bán đấu giá; rút lại giá đã trả và từ chối mua