Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • Bộ Tài chính (2017-11-20)

 • Công văn số 1402/TTKQH-TV, Bộ Tài chính cung cấp thông tin số liệu về thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2017; Tình trạng nợ đọng thuế tính đến thời điềm hiện nay, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Thực trạng cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, các đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2013-5)

 • Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán NSNN năm 2013. Tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2013. Phụ lục số liệu về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2016-4)

 • Đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2011-12)

 • Trình bày tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011. Dự báo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước thực hiện năm 2011 và dự toán năm 2012 .

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2011-5)

 • Trình bày tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010. Đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Bổ sung thêm phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước thực hiện năm 2010 và dự toán năm 2011.

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2017-4)

 • Đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.