Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

  • Trong bối cảnh tự do hóa thương mại, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, điển hình là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán đóng vai trò không nhỏ trong việc đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Các doanh nghiệp này là những trung gian tài chính trên thị trường đảm bảo sự luân chuyển vốn nhịp nhàng trong nền kinh tế, đáp ứng các nhu ...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Kiều Giang (2006)

  • Bình luận một số vấn đề pháp lý cơ bản về thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay, khung pháp luật điều chỉnh về thị trường giao dịch chứng khoán đã và đang được hoàn thiện. Việc tuân thủ pháp luật của tất cả các chủ thể liên quan và thực hiện tốt lộ trình đã đặt ra là điều kiện tiên quyết cho việc hình thành một thị trường giao dịch chứng khoán hiện ...

  • Tạp chí


  • Trần Thị Thanh Thảo (2003)

  • Trình bày một số điểm mới trong Dự thảo Nghị định về chứng khoán và thị trường chứng khoán so với nghị định 48. Dự thảo nghị định mới có nhiều nội dung mới mang lại tính hiệu quả và phù hợp với việc điều chỉnh thị trường chứng khoán bằng các quy phạm pháp luật.