Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (2016-6-28)

 • Tài liệu này xem xét lại và đánh giá kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới về việc sử dụng phân tích kinh tế chính trị (PEA) trong các hoạt động phát triển chính sách (DPO). Vào năm tài chính 2015, Tổ chức đánh giá độc lập (IEG) đã tạo ra bốn sản phẩm học tập, bao gồm: (1) khung tài chính vĩ mô trong DPOs, (2) sử dụng đánh giá chi tiêu công trong DPOs, (3) rủi ro xã hội và môi t...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập; Florence Charlier (2016)

 • Từ khi dành độc lập vào năm 1976, Seychelles từng là một nền kinh tế nghèo với sự bất bình đẳng lớn trong giàu nghèo. Từ năm 1980 tới 1990, Seychelles đi theo đường lối phát triển theo hình thức chủ nghĩa xã hội, nhà nước đóng vai trò chủ yếu trong nền kinh tế và lập ra một hệ thống phúc lợi hào phóng. Đầu năm 2000, Seychelles đã vượt tất cả các quốc gia ở vùng Hạ Saharan Châu Phi ...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (2016)

 • Tài liệu này nói về việc Ngân hàng Thế giới đã công bố một hình thức cho vay là Chương trình cho các kết quả (Program-for-Results, PforR) vào năm 2012. Như dự đoán vào thời điểm đó, phòng quản lí chính sách và dịch vụ quốc gia của Ngân hàng Thế giới đã xem xét lại 2 năm đầu của hoạt động này vào năm 2015. Ban giám đốc đã yêu cầu Tổ chức Đánh giá Độc lập thực hiện việc đánh giá...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (2016)

 • Tài liệu này là nghiên cứu dựa trên các bản đánh giá đã hoàn thành của Tổ chức đánh giá độc lập (IEG), tài liệu của các dự án và các công việc phân tích liên quan tới kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới với những nỗ lực hỗ trợ hướng tới sự gia tăng nhanh chóng loại hình điện lực ngoài điện lưới (ứng dụng điện mặt trời mini pico-solar, hệ thống điện mặt trời hộ gia đình-SHSs, và các ...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (-)

 • Đây là bản đánh giá quá trình làm việc của Ngân hàng Thế giới từ năm tài chính 2000 tới năm 2014, trong quá trình hỗ trợ phát triển điện, mang điện tới cho nhiều người dân đang không có điện hoặc đang sử dụng nguồn điện thiếu thốn và kém ổn định. Ngân hàng Thế giới có tham vọng sẽ phủ điện toàn thế giới để ai cũng được tiếp cận năng lượng điện, mục tiêu kì vọng hoàn thành vào năm&...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (2016)

 • Tài liệu này là bản đánh giá những nỗ lực và cống hiến của Ngân hàng Thế giới tới sự phát triển thị trường vốn tại các quốc gia khách hàng. Bản đánh giá này được làm vào một thời điểm quan trọng và chiến lược khi Ngân hàng Thế giới cam kết giúp đỡ trong việc huy động nguồn tài chính dài hạn cho sự phát triển kinh tế, cam kết này đã được thực hiện rất tốt và phát triển một các...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (2016)

 • Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cấp thiết là một mảng quan trọng trong sự phát triển xã hội. Chính phủ của các quốc gia đang phát triển và đã phát triển ngày càng gia tăng việc hợp tác công tư(PPPs) như là một cách mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao bằng các biện pháp tăng vốn, nâng cao năng lực quản lí, và học hỏi thêm từ khu vực tư. Mục tiêu c...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập (2016)

 • Chính sách đảm bảo (Policy- Based guarantees, PBGs) là một chính sách của Ngân hàng Thế giới nhằm bảo vệ các nhà cho vay từ khu vực tư tránh được rủi ro vỡ nợ từ các quốc gia vay tiền của họ. Tài liệu này là một bản khảo sát quá trình làm và áp dụng nó, kết quả đạt được khi áp dụng chính sách này. Qua đó, rút ra đươc các bài học quan trọng nhằm phát triển tốt hơn.