Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Văn Tuyến (2006)

  • Tìm hiểu vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng ở Việt Nam, quan niệm về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng; chỉ ra những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong quá trình áp dụng luật cạnh tranh đối với thị trường dịch vụ ngân hàng.

  • 2001


  • Authors: Lê Thị Kim Nga (2001)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về Marketing với vấn đề sức mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay trong việc nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc và giải pháp Marketing nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh tế quốc dân (Marketing) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo

  • 1999


  • Authors: Đoàn Thái Sơn (1999)

  • Trình bày về tội vi phạm quy định về cho vay tín dụng tại điều 183 trong Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Tìm hiểu và nghiên cứu tội huy động vốn quá mức quy định trong hoạt động ngân hàng