Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2009)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2009. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2010.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2014)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2014. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2015

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2013)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2013. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2014.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2005)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2005. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2006

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2012)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2012. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2013.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2007)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2007. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2008.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2008)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2008. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2009.

 • previous
 • 1
 • next