Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (2014-12)

 • Báo cáo đề cập đến việc: Đánh giá khu vực tài chính Việt Nam; Cấu trúc của hệ thống tài chính; Cấu trúc và kết quả hoạt động cả khu vực ngân hàng; Phát triển thị trường vốn; Tiếp cận tài chính; Những diễn biến trong hoạt động tài trợ nhà ở, cơ sở hạ tầng tài chính; Báo cáo tín dụng; Quyền chủ nợ và cơ chế phá sản các hệ thống thanh quyết toán; Khuôn khổ thanh tra giám sát và ...

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (1998)

 • Báo cáo mở đầu bằng việc xem xét lại tình hình hiện nay của kinh tế Việt Nam trong Chương 1; Chương 2: Báo cáo đánh giá những đối sách hiện tại, nhận định về tiến độ đạt được trong một số lĩnh vực và đề xuất phải hành động nhanh chóng hơn trong các lĩnh vực khác; Ở Chương 3: Báo cáo thực hiện phân tích chính sách tương tự trong hai lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam là lĩnh vực...

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (-)

 • Báo cáo quan hệ hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phân tích vị trí của cơ sở hạ tầng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với ngân hàng thế giới; các mục đích và mục tiêu; các phương hướng phát triển quan hệ hợp tác trong tường lai và hỗ trợ của ngân hàng thế giới từ năm 1994 đến năm 2011

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (-)

 • Nghiên cứu này thực hiện phân tích, Cấp quốc gia - toàn nền kinh tế, ngành công nghiệp hiện đại; Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - chí đánh giá chi tiết một ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quan trọng xét trên quan điểm, phát triển kinh tế và tác nhân gây ô nhiễm; Ba vùng kinh tế trọng điểm - phác thảo bức tranh toàn cảnh về 3 vùng này và ước tính ô nhiễm cũng như đánh&...

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (-)

 • Mục tiêu của nghiên cứu quản lý nguy cơ ATTP gồm: (i) Mô tả thực trạng ATTP và các hệ thống kiểm soát ATTP tại Việt Nam, (ii) Phân tích các nguy cơ ATTP đối với một số chuỗi giá trị thực phẩm chính dựa vào các thực hành tốt nhất trên thế giới về phương pháp đánh giá nguy cơ và từ các kết quả này, (iii) đưa ra các khuyến nghị để giúp cải thiện vấn đề ATTP tại Việt Nam.

 • -


 • Ngân hàng thế giới (-)

 • Mục tiêu của bản tóm tắt chính sách nhằm đưa ra các lựa chọn và khuyến nghị dành cho Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường năng lực quản lý ATTP. Bản tóm tắt chính sách trình bày các thông tin hiện có, phân tích khung chính sách và thể chế về ATTP, thảo luận các khuyến nghị và gợi ý về các hoạt động cho các bước tiếp theo.