Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Authors: Trương Bá Tuấn (2014)

 • Bài viết tìm hiểu về phân cấp ngân sách trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Những yêu cầu đặt ra -- Phân tích một số hàm ý chính sách cho quá trình hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách ở Việt Nam trong mối quan hệ với đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương -- Đưa ra kết luận: Cải cách phân cấp ngân sách là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính công của Việt Nam trong thời gian tới. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính công.

 • 2014


 • Authors: Trần Văn Tân (2014)

 • Bài viết đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2002: Về mối quan hệ giữa các cấp ngân sách, giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp; về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi; về dự toán ngân sách; về chấp hành ngân sách; khắc phục tính lồng nghép trong hệ thống ngân sách nhà nước; trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan sử dụng ngân sách; về kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách; xác định rõ hơn phạm vi ngân sách nhà nước

 • 2015


 • Authors: Khuất Việt Hải (2015)

 • Pháp luật về giám sát NSNN của Quốc hội -- Pháp luật về giám sát NSNN của Chính phủ, HĐND và UBND các cấp -- Pháp luật về giám sát NSNN qua KBNN -- Pháp luật về giám sát NSNN của KTNN

 • Bài trích


 • Authors: Lương Thị Thu Hương (2016)

 • Bài viết thảo luận về các lợi ích khi người dân tham gia vào quy trình ngân sách, thực trạng về sự tham gia của người dân, các nguyên nhân dẫn tới sự thờ ơ của người dân với ngân sách nhà nước và đưa ra một số kiến nghị.

 • Bài trích


 • Authors: Trần Đình Tuấn (2015)

 • Việc điều hành chính sách tài chính linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, kiềm chế bội chi ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia luôn được Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành chú trọng

 • 1998


 • Authors: Trịnh Huy Quách (1998)

 • Nội dung báo cáo gồm: Nghiên cứu tổng quan về lý luận và thực tiễn liên quan đến ngân sách Nhà nước và hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước -- Nghiên cứu các mô hình hệ thống ngân sách Nhà nước trong nước và trên thế giới -- Đánh giá thực trạng của hệ thống ngân sách nhà nước và công tác quản lý ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay -- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực ngân sách nhà nước -- Nghiên cứu, đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp về môi trường pháp...

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách trình bày kiến thức cơ bản ngân sách nhà nước và một số kỹ năng cần thiết khi giám sát ngân sách nhà nước. Việc giám sát ngân sách chặt chẽ cũng cần thiết nhằm cải thiên tính hiệu quả của chi đầu tư và kiểm soát sự gia tăng của chi thường xuyên. Thế nhưng việc giám sát NSNN của Quốc hội trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, còn nể nang, né tránh, chưa phát huy đầy đủ vai trò và trách nhiệm, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả và chất lượng giám sát chưa cao.