Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Trương Bá Tuấn (2014)

 • Bài viết tìm hiểu về phân cấp ngân sách trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Những yêu cầu đặt ra -- Phân tích một số hàm ý chính sách cho quá trình hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách ở Việt Nam trong mối quan hệ với đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương -- Đưa ra kết luận: Cải cách phân cấp ngân sách là một trong những nội dung quan t...

 • 2014


 • Trần Văn Tân (2014)

 • Bài viết đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2002: Về mối quan hệ giữa các cấp ngân sách, giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp; về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi; về dự toán ngân sách; về chấp hành ngân sách; khắc phục tính lồng nghép trong hệ thống ngân sách nhà nước; trách nhiệm và quyền hạn của các cơ qu...

 • Luận án


 • Phạm Thu Thủy;  Advisor:Lê Thị Tuấn Nghĩa; Đinh Văn Nhã (2018)

 • Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam, xác định rõ kết quả đạt được, những tồn tại, bất cập và nguyên nhân của những bất cập của cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động ...

 • Văn bản pháp luật


 • Bộ Tài chính (2017-11-20)

 • Công văn số 1402/TTKQH-TV, Bộ Tài chính cung cấp thông tin số liệu về thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2017; Tình trạng nợ đọng thuế tính đến thời điềm hiện nay, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Thực trạng cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, các đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế