Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Phạm Thị Giang Thu; Nguyễn Ngọc Lương (2010)

 • Nguyên tắc xây dựng luật. Những vấn đề cụ thể: về phạm vi điều chỉnh của luật các tổ chức tín dụng; Về một số khái niệm cơ bản cần được định nghĩa trong luật; Tổ chức quản trị và điều hành tổ chức tín dụng; Về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Vấn đề phá sản của tổ chức tín dụng; Vấn đề kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng

 • 2009


 • Phạm Thị Giang Thu (2009)

 • Quan điểm về Phát triển bền vững: Phát triển bền vững về kinh tế; Quan điểm về Phát triển bền vững và công bằng xã hội; Quan điểm về bảo vệ môi trường -- Thực tiễn xây dựng thực thi pháp luật tài chính công và văn bản để đảm bảo Phát triển bền vững -- Thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật tài chính ngân hàng của các chủ thể kinh doanh và vấn đề đảm bảo phát triển bền vững&...

 • Tạp chí


 • Phạm Thị Giang Thu (2005)

 • Trao đổi một vài ý kiến nhằm hiểu rõ nội dung pháp lý về hoạt động đồng tài trợ. Hoạt dộng này có nhiều nguy cơ tiềm tàng dẫn đến việc vi phạm, tranh chấp giữa các bên liên quan. Việc giảm thiểu vi phạm hoặc tranh chấp là một trong những yêu cầu quan trọng của việc áp dụng và tuân thủ pháp luật.

 • 2008


 • Phạm Thị Giang Thu (2008)

 • Xây dựng hệ thống pháp luật thuế nhằm giữ vững vị trí nguồn thu từ thuế trong kết cấu ngân sách nhà nước. Tuân thủ nguyên tắc chung của pháp luật thuế. Đảm bảo mức độ tương thích của hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam với các điều ước mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Đảm bảo thực hiên đường lối phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Đảm bảo tính thống&#...