Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Phạm Giang Thu (1998)

  • Hoạt động kinh doanh chứng khoán là một trong những nội dung kinh doanh quan trọng của các ngân hàng. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính nhiều hơn bất kỳ một trung gian tài chính nào khác. Tuỳ theo từng mô hình hệ thống ngân hàng mà các ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán một cách trực tiếp, toàn diện hay gián tiếp trong từng lĩnh vực cụ thế.

  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Ánh Vân (2006)

  • Đưa ra một số bình luận về chế độ công bố thông tin theo luật chứng khoán năm 2006. Chế độ công bố thông tin của Việt Nam được xây dựng khá đầy đủ, trong đó xác định rõ đối tượng công bố thông tin, hình thức công bố thông tin và nghĩa vụ công bố thông tin cụ thể của các nhóm chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán.