Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Đỗ Văn Đại (2014)

 • Bộ Luật Dân sự quy định "lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng" nhưng không cho biết hướng xử lý hậu quả khi các bên thỏa thuận vượt qua mức cho phép. Bài bình luận cho thấy hướng xử lý và tính thuyết phục của hướng xử lý mà Tòa giám đốc thẩm định hướng cho Tòa án địa phương

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách cung cấp các phân tích, nhận định, đánh giá về tình hình kinh tế - tài chính của Việt Nam nói chung và của các khu vực tài chính nói riêng năm 2016; Phân tích khuôn khổ chính sách tài chính và dự báo triển vọng kinh tế - tài chính Việt Nam trong năm 2017; Cung cấp số liệu, thông tin kinh tế - tài chính một cách có hệ thống.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách cung cấp tổng quan về hệ thống tài chính, cải cách hệ thống tài chính và vai trò của Nhà nước trong cải cách hệ thống tài chính; phân tích xu hướng cải cách hệ thống tài chính trên thế giới và kinh nghiệm cải cách hệ thống tài chính các nước; trình bày quá trình cải cách hệ thống tài chính của Việt Nam từ năm 1986 đến nay; phân tích các vấn đề cần tiếp tục cải cách, nêu ra các động lực và trở ngại đối với cải cách hệ thống tài chính Việt Nam; trình bày một số quan điểm cải cách và khuyến nghị chính sách đối với cải cách hệ thống tài chính Việt Nam trong thời gian tới.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách cung cấp những thông tin tổng quát về bức tranh kinh tế - tài chính thế giới trong năm 2021 - 2022 với điểm nhấn là những tác động của dịch Covid - 19 tới nguồn cung và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự điều chỉnh chính sách tài khóa - tiền tệ của các nước; phân tích tình hình kinh tế - tài chính Việt Nam trong bối cảnh đại dịch thông qua các khía cạnh kinh tế vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Đồng thời đánh giá triển vọng và thách thức đối với kinh tế - tài chính thế với và Việt Nam trong năm 2022.

 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách là công trình khoa học toàn diện đầu tiên về các mốc ra đời, đặc điểm, chất liệu và ý nghĩa kinh tế-xã hội của mỗi đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử hơn 1.000 năm. Cuốn sách có cách tiếp cận mới – hệ thống tổng thể đồng tiền Việt Nam theo lịch đại và đồng đại. Qua đây, độc giả thấy đồng tiền Việt Nam, ngoài giá trị tự thân, còn là một vật chứng tin cậy, phản ánh trung thực, sinh động tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước qua các thời kỳ lịch sử.