Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • Sách


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005)

 • Tài liệu đề cập đến tình hình diễn biến tỷ giá năm 2005; doanh số giao dịch thị trường mở, 2000 - 2005; tỷ trọng giao dịch thực hiện qua các kênh thanh toán; hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; hoạt động đối ngoại; các hoạt động khác; từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2006.

 • Bài trích


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2006)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và trong nước; diễn biến chỉ số giá tiêu dùng; diễn biến tiền tệ; hoạt động của ngân hàng nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2007.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • Sách


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007)

 • Tài liệu kinh tế thế giới và Việt Nam; diễn biến chỉ số giá tiêu dùng; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2008.

 • Sách


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và trong nước; diễn biến chỉ số giá tiêu dùng; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2006.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010)

 • Tài liệu đề cập đến các vụ, cục, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng nhà nước Việt Nam; khái quát kinh tế thế giới; kinh tế Việt Nam; cán cân thanh toán quốc tế và tình hình xuát nhập khẩu; diễn biến tiền tệ; điều hành chính sách tiền tệ; quản lý ngoại hối; hoạt động thanh tra giám sát; công tác phát hành kho quỹ; công nghệ ngân hàng và hoạt động thanh toán; hoạt động thông tin tín dụ...