Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2000


  • Phạm Công Lạc (2000)

  • Electronic Resources; Trình bày quan niệm về bất động sản trước khi ban hành Bộ luật Dân sự năm 1995. Nghiên cứu quan niệm về bất động sản Bộ luật Dân sự 1995. Phân loại và đánh giá về tài sản được quy định theo điều luật này bao gồm: Vật có thực, Tiền , các giấy tờ có giá trị được bằng tiền, các quyền tài sản

  • 2009


  • Phạm Thị Giang Thu (2009)

  • Quan điểm về Phát triển bền vững: Phát triển bền vững về kinh tế; Quan điểm về Phát triển bền vững và công bằng xã hội; Quan điểm về bảo vệ môi trường -- Thực tiễn xây dựng thực thi pháp luật tài chính công và văn bản để đảm bảo Phát triển bền vững -- Thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật tài chính ngân hàng của các chủ thể kinh doanh và vấn đề đảm bảo phát triển bền vững&...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Kiều Giang (2006)

  • Bình luận một số vấn đề pháp lý cơ bản về thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay, khung pháp luật điều chỉnh về thị trường giao dịch chứng khoán đã và đang được hoàn thiện. Việc tuân thủ pháp luật của tất cả các chủ thể liên quan và thực hiện tốt lộ trình đã đặt ra là điều kiện tiên quyết cho việc hình thành một thị trường giao dịch chứng khoán hiện ...