Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Trần Thị Thanh Thảo (2003)

  • Trình bày một số điểm mới trong Dự thảo Nghị định về chứng khoán và thị trường chứng khoán so với nghị định 48. Dự thảo nghị định mới có nhiều nội dung mới mang lại tính hiệu quả và phù hợp với việc điều chỉnh thị trường chứng khoán bằng các quy phạm pháp luật.

  • Tạp chí


  • Đinh Dũng Sỹ (2002)

  • Tìm hiểu đặc trưng của hoạt động kinh doanh tín dụng; các biện pháp bảo đảm an toàn tín dụng; mục đích của bảo hiểm tiền gửi; các mô hình bảo hiểm tiền gửi... trong các tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

  • Tạp chí


  • Phạm Thị Giang Thu (2005)

  • Trao đổi một vài ý kiến nhằm hiểu rõ nội dung pháp lý về hoạt động đồng tài trợ. Hoạt dộng này có nhiều nguy cơ tiềm tàng dẫn đến việc vi phạm, tranh chấp giữa các bên liên quan. Việc giảm thiểu vi phạm hoặc tranh chấp là một trong những yêu cầu quan trọng của việc áp dụng và tuân thủ pháp luật.