Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2017)

 • Các số liệu trong cuốn sách được tập hợp từ dự toán ngân sách nhà nước và dự toán ngân sách các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội và Hội đồng nhân dân quyết định; quyết toán ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn năm 2014.

 • Sách


 •  (2017)

 • Các số liệu trong cuốn sách được tập hợp từ dự toán ngân sách nhà nước và dự toán ngân sách các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội và Hội đồng nhân dân quyết định; quyết toán ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn năm 2016.

 • 2013


 • Authors: Nguyễn Minh Tân (2013)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội;; Nội dung báo cáo gồm: Phân tích, đánh giá một số quy định hiện hành của luật ngân sách nhà nước (NSNN) và kinh nghiệm một số nước về quy định của luật NSNN: Trung Quốc; Cộng hòa liên bang Đức; Cộng hòa Séc; Nhật Bản -- Trình bày các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và luật NSNN nói riêng -- Hoàn thiện một số quy định hiện hành của luật NSNN -- Bổ sung một số nội dung mới trong luật NSNN -- Chỉnh sửa kỹ thuật, cách thức thể hiện từng điều, khoản của luật NSNN

 • Bài trích


 • Authors: Lê Quang Thuận

 • Tổng quan về chính sách phí, lệ phí ở Việt Nam, những vấn đề đang đặt ra trong chính sách phí, lệ phí. Một số kiến nghị về xây dựng Luật Phí, Lệ phí ở Việt Nam