Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 •  (2023-05-10)

 • Bài viết về giai đoạn 2013 - 2022, việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phân cấp tài khóa. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế. Bài viết đánh giá một cách khái quát thực trạng phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua, qua đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả về phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách tại Việt Nam

 • Bài trích


 •  (2022-12)

 • Bài viết phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; Chính sách và quy định pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Đồng thời chỉ ra thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Những vấn đề là tồn tại, hạn chế đặt ra trong quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó đề ra một số kiến nghị giải pháp.

 • Bài trích


 •  (2023-01)

 • Bài viết trình bày các giải pháp tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động trong và ngoài nước; Đồng thời chỉ ra một số vấn đề đặt ra đối với tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022. Qua đó có những định hướng chính sách tài khóa năm 2023.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (9999)

 • |Trên cơ sở việc hệ thống hóa các quy định hiện hành và trên cơ sở việc hệ thống hóa các quy định hiện hành và kinh nghiệm quốc tế về PCNS, PCQLNS, Đề tài sẽ phân tích, làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn của việchoàn thiệncơ chế này ở Việt Nam.Tập trung vào việc nêu racác hạn chế vàcác nguyên nhân của hạn chế đó, đề ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế PCNS và PCQLNS ở Việt Nam, bao gồm các giải pháp về sửa đổi Luật NSNN, sửa đổi các luật có liên quan (nếu có) và các giải pháp về bảo đảm tổ chức thực hiện...

 • Bài trích


 •  (2023-05-09)

 • Công khai ngân sách nhà nước là yêu cầu tất yếu để đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của nhà nước; là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, quản lý ngân sách nhà nước nói riêng. Việc xây dựng được cách thức đo lường, đánh giá mức độ công khai ngân sách nhà nước, từ đó tìm kiếm giải pháp thúc đẩy hoạt động này là rất có ý nghĩa. Trên phương diện quốc gia, đánh giá công khai ngân sách dựa vào khảo sát ngân sách mở là một trong những công cụ được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bài nghiên cứu sử dụng kết quả khảo sát ngân sách mở do Tổ chức hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) thực hiện để đánh giá mức độ công khai ngân sách...