Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Kiều Giang (2006)

  • Bình luận một số vấn đề pháp lý cơ bản về thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay, khung pháp luật điều chỉnh về thị trường giao dịch chứng khoán đã và đang được hoàn thiện. Việc tuân thủ pháp luật của tất cả các chủ thể liên quan và thực hiện tốt lộ trình đã đặt ra là điều kiện tiên quyết cho việc hình thành một thị trường giao dịch chứng khoán hiện ...

  • 1993


  • Chu Hồng Thanh (1993)

  • Electronic Resources; Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước không đơn giản chỉ là sự nắm bắt các quan hệ cung cầu về hàng hóa mà còn là sự điều chỉnh đúng đắn các quan hệ về tiền, quan hệ về vốn và chứng khoán đang xuất hiện và ngày càng phát triển. Nhà nước và sự hình thành thị trường chứng khoán là quan hệ vừa mang tính tự nhiên khách quan, vừa là vấn đề cần được nghiên&#...

  • Tạp chí


  • Trần Thị Thanh Thảo (2003)

  • Trình bày một số điểm mới trong Dự thảo Nghị định về chứng khoán và thị trường chứng khoán so với nghị định 48. Dự thảo nghị định mới có nhiều nội dung mới mang lại tính hiệu quả và phù hợp với việc điều chỉnh thị trường chứng khoán bằng các quy phạm pháp luật.