Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Trường Thọ;  Advisor:Dương Đăng Chinh; Nguyễn Thế Thọ (2018)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán trong giai đoạn 2007-2017, rút ra các vấn đề cần đề xuất hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở Việt nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở Việt Nam.

 • Luận án


 • Lưu Tuấn Linh;  Advisor:Kiều Hữu Thiện; Đào Lê Minh (2018)

 • Hệ thống hóa các trường phái lý thuyết bàn luận về hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu tư trên TTCK của nhà đầu tư; đồng thời tổng kết các nghiên cứu thực chứng vận dụng các lý thuyết này tại các nền kinh tế có điều kiện tương đồng như Việt Nam (các nước mới nổi và thị trường biên) để rút ra các nhận định về quy luật chung cũng như đặc điểm riêng có tại từng thị trường đặc thù...

 • Bài trích


 • Lại Cao Mai Phương (2017-12)

 • Bài viết vừa phân tích khái quát mức độ hội nhập thị trường chứng khoán 6 nước trong AEAN (ASEAN6) trong quá trình thực hiện những sáng kiến của diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF), vừa sử dụng mô hình ARDL so sánh, lượng hóa mức độ hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN6 trong giai đoạn trước và sau khủng hoảng năm 2008; từ đó, đưa ra một số hàm ý đẩy nhanh mức độ hội nhập thị trường ...

 • Luận án


 • Nguyễn Đình Khôi;  Advisor:Hồ Viết Tiến; Nguyễn Thanh Phong. (2018)

 • Xem xét mối quan hệ giữa thực hành quản trị công ty và hiệu quả tài chính; đồng thời đề tài tiến hành điều tra ảnh hưởng của yếu tố công khai – minh bạch thông tin đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Tuyết Lan;  Advisor:Lê Văn Luyện; Nguyễn Thị Hoài Lê (2019-05-02)

 • Luận án phân tích cơ cấu vốn mục tiêu thông qua phân tích cơ cấu vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả phân tích thực nghiệm sẽ là một trong những cơ sở quan trọng cho các các nhà đầu tư và các nhà quản lý ra quyết định cấu trúc vốn hợp lý hơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.