Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1996


 • Trần Thị Tuyết (1996)

 • Chế độ sở hữu ruộng đất là nội dung quan trọng nhất của pháp luật dân sự trong bộ "Quốc triều hình luật". Chế độ sở hữu ruộng đất thời kỳ này tồn tại dưới hai hình thức: sở hữu Nhà nước (gồm sở hữu công của làng xã) và sở hữu tư nhân. Trong đó quyền sở hữu Nhà nước luôn chiếm ưu thế, hạn chế và lấn át quyền sở hữu công của làng xã và sở hữu tư nhân bằng những p...

 • 1996


 • Nguyễn Thu Hà (1996)

 • Bộ Luật hướng dẫn quản lý nghề cá có trách nhiệm gồm 12 điều khoản lớn. Trong mỗi điều khoản lại chứa đựng rất nhiều quy định cụ thể. Ngoài ra còn có hai phụ lục kèm theo là: Giới thiệu nguồn gốc và chi tiết của Bộ luật; Các giải pháp. Cụ thể Bộ luật bao gồm các nội dung sau: Phạm vi của bộ luật; Tính chất của bộ luật; Quan hệ với các văn bản quốc tế khác; Các nguyên tắc ...

 • Tạp chí


 • Phạm Hương Lan (1995)

 • Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đã từng ghi nhận việc tồn tại song song của hệ thống luật các làng xã mà dân gian quen gọi lệ làng với hệ thống luật pháp của Nhà nước Trung ương. Phần lớn các bản hương ước đều tập trung vào những quy ước khẳng định lãnh thổ ranh giới của làng; quy ước liên quan đến sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường; quy ước liên quan đến cơ cấu...

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1996)

 • Việc quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng trong một pháp lệnh riêng biệt cho thấy tầm quan trọng và tính phức tạp trong các quan hệ của chủ thể này. Tuy nhiên việc sử dụng đất của các tổ chức đôi khi còn gặp nhiều vấn đề khác, do đó, Nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ hơn phần đất giao cho các tổ chức sử dụ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (1996)

 • Sau gần 3 năm thi hành (1993-1996) vẫn còn một số quy định của luật đất đai chưa được cụ thể hoá. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thi hành luật đất đai. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho pháp luật về đất đai thiếu đồng bộ, cần phải được sửa đổi bổ sung trong thời gian tới. Bài viết đề cập đến một số quy định của luật đất đai đang cần được cụ thể hoá.

 • 1995


 • An Hà (1995)

 • Tôi đã đọc bài "Vì sao vụ kiện 16m2 đất ở Đà Nẵng phải qua 5 lần xét xử" của tác giả Vũ Hằng đăng trên tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 năm 1994. Và tôi cũng được biết rằng quan điểm của tác giả về vụ án này được nhiều người làm công tác thực tiễn trong ngành tòa án và kiểm sát ủng hộ. Cho đến nay vụ kiện này đã qua 5 lần xét xử và đã qua cấp xét xử...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đức Minh (1996)

 • Trong quá trình xây dựng một cơ chế thích ứng với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, có không ít tranh luận về sự tồn tại của luật kinh tế và mối quan hệ giữa luật kinh tế và luật dân sự với tư cách là những ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nhất là việc xác định phạm vi điều chỉnh đối với quan hệ tài sản trong kinh doanh. Vì vậy cần phải tìm&...

 • 1996


 • Nguyễn Hoài Nam (1996)

 • Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 14/7/1993, chúng ta đã thu được một số kết quả bước đầu trong công tác quản lý và giải quyết những tranh chấp về đất đai nhằm đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Những quy định của Luật đất đai đã đáp ứng được nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý,&#...