Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Thanh Hùng (2017)

  • Luận án hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn; Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn; Đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn ở tỉnh TT. Huế đến năm 2020.

  • Bài trích


  • Mai Thị Huyền, Nguyễn Quang Hà (2017-9)

  • Bài viết làm rõ thực trạng rủi ro, phân tích cơ hội và thách thức trong chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Bắc Giang những năm gần đây; đồng thời, đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro nhằm phát triển bền vững chăn nuôi gia cầm của Bắc Giang trong thời gian tới.