Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2001


 • Nguyễn Tiến Dũng (2001)

 • Hệ thống hóa đặc điểm và nội dung cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam. Đề ra phương hướng và các biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quá trình lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đức Minh (1996)

 • Trong quá trình xây dựng một cơ chế thích ứng với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, có không ít tranh luận về sự tồn tại của luật kinh tế và mối quan hệ giữa luật kinh tế và luật dân sự với tư cách là những ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nhất là việc xác định phạm vi điều chỉnh đối với quan hệ tài sản trong kinh doanh. Vì vậy cần phải tìm&...

 • Bài trích


 • Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông (2019-04)

 • Bài viết này ước lượng hiệu quả kinh tế và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ sản xuất bắp lai tại đồng bằng sông cửu Long. Hiệu quả kinh tế là yếu tô ảnh hưởng đến nó được ước lượng từ hệ phương trình đồng thời của hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas và hàm phi hiệu quả, dựa trên số liệu thu thập từ 240 nông hộ ở đồng bằng ...

 • 2002


 • Lê Văn Thanh (2002)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam. Phân tích thực trạng nông sản thế giới và của Việt Nam. Để ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ giáo dục đào tạo

 • 1999


 • Nguyễn Tiến Dũng (1999)

 • Trình bày thị trường và công nghệ marketing bán hàng điện- điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta. Phân tích thực trạng các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng ở các DNTM trên thị trường nông thôn nước ta. Đề xuất các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQ...

 • Bài trích


 • Trần Nữ Hồng Dung (2020-10)

 • Thực hiện tổ chức lại mô hình sản xuất trong nông nghiệp theo hướng doanh nghiệp hóa sản phẩm; đặc biệt, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông hộ quy mô vừa và nhỏ, hình thành các hợp tác xã làm chủ đầu mối liên kết sản xuất với doanh nghiệp đã được triển khơi tại tỉnh Hà Tĩnh trong qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển hợp tác xã nông nghiệp địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn...