Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Lê Minh Hùng (2014)

  • Tập trung làm rõ các vấn đề bất cập của Luật Kinh doanh bất động sản và dự thảo Luật KDBĐS liên quan đến các vấn đề : cần xác định đúng tính chất và vị trí của hợp đồng KDBĐS trong Luật KDBĐS; phân tích sự thiếu xót của Luật trong việc xác định các loại hợp đồng được coi là hợp đồng KDBĐS; đối tượng và điều kiện đối tượng trong hợp đồng KDBĐS... Đưa ra khuyến nghị nhằm góp phần&#x...

  • previous
  • 1
  • next