Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Mạnh Thắng;  Advisor:Vũ Thị Hòa (2019)

 • Trên cơ sở kế thừa quan điểm, tư liệu và định hướng của những nghiên cứu trước, dựa trên những tư liệu mới, đặc biệt là tư liệu lưu trữ, tư liệu điền dã, luận án tập trung làm rõ những nội dung sau đây: Thứ nhất, tái hiện bối cảnh lịch sử hình thành chủ trương tổ chức nông dân đồng bằng Bắc Bộ tham gia khai hoang, phát triển kinh tế miền núi của Đảng, Nhà nước và các địa&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015)

 • Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Nông nghiệp nông dân và nông thôn nước ta đang đứng trước những cơ hội và không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thục Nguyên (2017)

 • Bài viết đánh giá những thành công và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất một số kiến nghị trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

 • Bài trích


 • Lê Thị Phượng, Trịnh Thị Thu Hiền (2016-12-06)

 • Văn kiện Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) đề ra phương hướng: “Tạo cơ hội để mọi người có việc làm và cải thiện thu nhập... Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động dôi dư từ khu vực nông nghiệp do việc tích tụ, tập trung ruộng đất hoặc thu hồi đất phát triển công nghiệp, đô thị và các công trình công cộng. Khuyến khích đầu tư xã hội tạo ra nhiều việc làm, nâng cao chất lượng&#...